Susisiekite su mumis

WhatsApp

Nuomos mokėjimo sąlygos

5.1. Nuomos mokestis skaičiuojamas ir mokamas nuo nuomos objekto perdavimo Klientui momento iki jo grąžinimo Bendrovei Sutartyje nustatyta tvarka. Nuomos objekto praradimo (pvz., žalos padarymo ar visiško sunaikinimo, vagystės ar praradimo, žalos, kurios remonto išlaidos nėra ekonomiškai pagrįstos) atveju, Klientas atlygina Bendrovei priėmimo-perdavimo akte nurodytą Nuomos objekto vertę, už kurią Bendrovė turi teisę išrašyti vienašalę sąskaitą faktūrą, kuri Klientui yra privaloma su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

5.2. Nuomos mokestis skaičiuojamas pagal Bendrovės Nuomos paslaugų kainoraštį, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria kitaip. Nuomos ir paslaugų kainos yra viešai skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje arsenalrent-lt.goweb.lv . Bendrovė turi teisę keisti kainoraštį, informuodama apie pasikeitimus nurodytoje interneto svetainėje.

5.3. Nuomos mokestis už naudojimąsi Nuomos objektu apskaičiuojamas taip:

5.3.1. Pastoliai, mobilios tvoros, nameliai, jūriniai konteineriai, mobilūs tualetai – visomis kalendorinėmis dienomis (įskaitant šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas);

5.3.2. Kitas inventorius – visomis kalendorinėmis dienomis, išskyrus sekmadienius ir valstybinių švenčių dienas.

5.3.3. Įrenginiams su vidaus degimo varikliais, kuriems skaičiuojamos variklio darbo valandos, viena diena yra 8 variklio darbo valandos. Jei dirbtų valandų skaičius viršija aštuonias variklio darbo valandas per parą, nuomos mokestis skaičiuojamas pagal variklio darbo valandos tarifą už faktiškai dirbtą laiką.

5.4. Nuomos mokestis už visą Nuomos laikotarpį turi būti sumokėtas iš anksto, jeigu Šalys nesusitarė kitaip. Kai tik pasibaigia apmokėtas Nuomos laikotarpis, kad būtų galima tęsti objekto nuomą, nedelsiant, ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, turi būti sumokėtas avansinis mokėjimas už Nuomos objekto nuomos pratęsimą.

5.5. Jei šalys susitaria dėl mokėjimo atidėjimo ir (arba) kredito limito už paslaugas (nuomos mokesčio mokėjimui, apmokėjimui už kitas paslaugas, prekes ir t. t.) nustatymo, o Klientas pažeidžia sutartas mokėjimo sąlygas daugiau nei 5 (penkias) dienas arba pakartotinai pažeidžia mokėjimo terminus, Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti mokėjimo atidėjimą ir pareikalauti, kad Klientas sumokėtų Nuomos mokestį iš anksto (avansu). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra sutrumpinti atidėto mokėjimo terminą ir sumažinti kredito limito dydį, neatšaukdama atidėto mokėjimo, sąskaitoje faktūroje nurodydama naują atidėto mokėjimo terminą.

5.6. Pagal Sutartį, Klientas turi sumokėti Bendrovei pridėtinės vertės mokestį (PVM), jei jis taikomas.

5.7. Jei Klientas nesumoka mokėjimo nustatytu laiku, jis moka Bendrovei 0,5 % (nulis kablelis penki procento) dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Bendrovė turi teisę gautą sumą pirmiausia skirti delspinigių sumokėjimui. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Kliento nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų vykdymą.

5.8.  Jei Nuomos objektas prarandamas (sugadinamas) ir nebegalima juo disponuoti dėl Kliento kaltės, Klientas sumoka Nuomos objekto vertę, nurodytą perdavimo/priėmimo akte, už kurią Bendrovė turi teisę išrašyti vienašalę sąskaitą faktūrą, kuri yra privaloma Klientui su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

5.9. Sąskaitose nurodytos sumos turi būti apmokėtos ne vėliau kaip iki sąskaitoje faktūroje ir/ar šios sutarties prieduose nurodytos datos.

5.10. Bendrovė, susitardama dėl Specialiųjų sąlygų, turi teisę reikalauti iš Kliento užstato ar kitos rūšies garantijos. Bendrovė turi teisę panaudoti užstatą Kliento skoloms padengti, taip pat pagal šią Sutartį padarytai žalai atlyginti ir (arba) nuostoliams atlyginti. Nepanaudota užstato suma grąžinama Klientui pasibaigus nuomos santykiams, kai Klientas visiškai įvykdo iš šios sutarties kylančius įsipareigojimus.

5.11. Bendrovė turi teisę perleisti savo reikalavimo teises, susijusias su šia Sutartimi, taip pat dalinę ar visišką Sutarties vykdymo kontrolę, tretiesiems asmenims, įskaitant visą informaciją apie Klientą, susijusią su Sutartimi. Tokiu atveju Klientas apmoka trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų, kurios užtikrina tinkamą Sutarties vykdymą, išlaidas.

5.12. Sudarydamas šią Sutartį, Klientas ir jo atstovas, pasirašantis šią Sutartį, patvirtina savo sutikimą, kad jų duomenys, įskaitant asmens duomenis ir identifikavimo kodus, bus naudojami, siekiant, be kita ko, patikrinti informaciją apie Kliento mokumą ir kredito istoriją prieš sudarant Sutartį arba jos galiojimo laikotarpiu suteiktas paslaugas, mokėjimų apskaitą, skolų administravimą, įskaitant jų perdavimą trečiosioms šalims. Šią Sutartį pasirašantis Klientas ir jo atstovas sutinka, kad Bendrovė turi teisę patikėti mokėjimų stebėseną ir sąskaitų faktūrų išieškojimą trečiosioms šalims, o tuo atveju, jei Klientas nevykdo savo įsipareigojimų, atskleisti informaciją apie Klientą ir jo mokėjimų vėlavimus trečiosioms šalims kreditorių interesų apsaugos tikslais, įskaitant įtraukimą į skolininkų ar kredito istorijos duomenų bazes.

5.13. Šalys susitaria, kad Bendrovės teikiami dokumentai, įskaitant sąskaitas faktūras, skolų sutikrinimo aktus, taip pat kitus finansinius dokumentus, gali būti rengiami ir siunčiami elektroniniu būdu arba paprastu paštu. Bendrovė išrašo klientui sąskaitas faktūras už nuomą ir kitas paslaugas elektroniniu formatu ir  sąskaitos faktūros yra galiojančios bei priimamos be parašo. Bendrovė išrašo Klientui sąskaitą faktūrą už faktinį nuomos laikotarpį ir kitas paslaugas kiekvieno mėnesio 15-ą ir paskutinę dieną bei išsiunčia Klientui Sutartyje nurodytu el. pašto adresu. Klientas privalo nedelsdamas informuoti Bendrovę apie bet kokį el. pašto adreso pasikeitimą.

5.14. Klientas visas sąskaitas faktūras apmoka grynaisiais pinigais Bendrovės kasoje arba mokėjimo kortele mokėjimo terminale, arba pavedimu į sąskaitoje faktūroje nurodytą banko atsiskaitomąją sąskaitą iki sąskaitoje faktūroje nurodytos apmokėjimo datos, tačiau jei mokėjimo terminas nenurodytas, mokėjimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atitinkamo dokumento išrašymo dienos.

Pasirinkite šalį:

JŪSŲ KREPŠELIS

Užsakymas
0 €